Studiu comparativ privind raportarea la învățare a elevilor anterior aplicării la clasă a unei programe de tip CDȘ integrat și ulterior aplicării

Curriculumul la decizia şcolii (CDȘ) reprezintă oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale şi se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învățământ” (Metodologie, 2021). Conform planului-cadru de învățământ aflat în vigoare se pot dedica lecțiilor din cadrul CDȘ 1 sau 2 ore pe săptămână. Ultima metodologie privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii menționează trei tipuri de programe de tip CDȘ: opțional de aprofundare, opțional ca nouă disciplină și opțional integrat.
Obiectul acestui studiu comparativ îl constituie un opțional de limba engleză care a fost creat, folosit, adaptat și reinventat pe parcursul mai multor ani școlari în școala noastră. Titlul acestei discipline opționale este Fascinating Facts și a fost inițial conceput ca opțional la nivelul disciplinei pentru elevii de clasa a V-a, urmând ca în ultimii doi ani școlari să fie încadrat în categoria opționalelor integrate, destinat fiind tot elevilor de clasa a V-a.

Cursul opțional ‘Fascinating Facts’ urmărește învățarea limbii engleze prin intermediul abordării CLIL. Îmbinarea limbii engleze cu conținut din domenii ca istorie, geografie, științe, tehnologie sau arte are numeroase avantaje: accelerează învățarea, trezește interesul și curiozitatea elevilor față de alte discipline non-lingvistice, facilitează dezvoltarea cunoștințelor de cultură generală și dezvoltarea abilității elevilor de a utiliza limba engleză în situații reale de comunicare. Prin abordarea CLIL învățarea limbii străine este holistică, dinamică, interactivă și non-lineară.

Cursul opțional transdisciplinar Fascinating Facts își propune prezentarea, citirea, analizarea unor texte scurte, atractive, adaptate vârstei și accesibile nivelului de cunoștințe al elevului. Pe lângă consolidarea deprinderilor de citire corectă în limba engleză, se urmărește de asemenea dezvoltarea vocabularului și a capacității de ascultare și înțelegere, exersarea unor probleme de gramatică și vocabular, precum și formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, prin accesarea și folosirea eficienta a unor materiale audio și video prezente pe platformele educaționale online. Elevii vor învăța să conceapă, să realizeze și să prezinte proiecte folosind programe/ aplicații digitale.

Ipoteza generală pe care se bazează acest studiu comparativ este că raportarea elevilor la învățarea limbii engleze este substanțial îmbunătățită în urma aplicării la clasă a programei opționalului integrat Fascinating Facts. În plus, flexibilitatea programei acestui CDȘ și adaptabilitatea ei la folosirea unui format de tip blended learning pot crea premisa îmbunătățirii modului în care elevii se raportează vizavi de aprofundarea limbii engleze.

Un instrument folosit în analiza calitativă au fost chestionarele. Acestea au fost aplicate înainte de începerea cursului, pe parcursul cursului și la sfârșitul cursului. Dacă la prima categorie de chestionare accentul s-a pus pe așteptările pe care le au elevii de la acest opțional, mai exact, care sunt tematicile care i-ar interesa, tipurile de activități considerate de ei adecvate, modul de interacțiune și nu în ultimul rând cum ar vrea sa fie evaluați, în chestionarele finale elevii și părinții au răspuns la întrebări legate de ce le-a plăcut cel mai mult/puțin, ce aspecte ar vrea să fie îmbunătățite și cu ce calificativ ar evalua ei activitatea cadrului didactic care a susținut opționalul.

Mai mult de atât, practica a arătat ca la sfârșitul anului școlar o serie de aspecte legate de activitatea la oră a elevilor au înregistrat un progres semnificativ. Printre acestea aș enumera:

 • îmbunătățirea eficienței învățării – în special datorită atractivității temelor și tematicilor propuse și a diversificării metodelor și strategiilor de învățare
 • creșterea încrederii de sine și a angajamentului elevilor la oră – rezultat clar al gradului de interactivitate crescut față de o oră clasică de limba engleză
 • dezvoltarea abilităților de colaborare – la acestea au contribuit activitățile de tip pair work și group work mult mai frecvente decat la o lecție clasică
 • vizualizarea în timp real a progresului făcut de elev – un rol definitiv avându-l folosirea platformelor Google Classroom și Adservio
 • dezvoltarea abilităților de comunicare – nu numai comunicare în limba engleză dar și comunicare în sens mai larg, ca abilitate socială.

Limba engleză este o materie destul de populară printre elevi. Deși achiziția limbii engleze se face clar în cadru formal, informal și nonformal, există totuși situații în care elevii pot avea o reacție de respingere, mai ales a anumitor aspecte care țin mai degrabă de acuratețea limbii decât de fluența cu care este vorbită.  Atunci sarcina profesorului este un pic mai dificilă, deoarece trebuie să îl convingă pe elevul care are senzația că știe că mai are totuși multe de învățat. Acest opțional reușește să depășească acest obstacol. Elevii au rareori sentimentul că ei știu deja acest lucru. Noutatea este la tot pasul, programa ține pasul cu tehnologia atât în ceea ce privește conținuturile cu informații la zi cât și mijloacele tehnice și strategiile folosite. Reacția elevilor este modificată în mod substanțial fapt care se reflectă și în comportamentul lor la ora de limba engleză. Prin urmare se constată o serie de atitudini și comportamente clar îmbunătățite cum ar fi:

 • atenție crescută la oră – greu de cuantificat dar ușor de observat prin interesul lor crescut în mai multe etape ale lecției
 • interactivitate crescută – răspunsuri prompte la întrebările profesorului, participare la team work
 • abilități crescute de folosire a tehnologiei – trecerea de la fișa de lucru în format letric la exercițiile online se face de la sine
 • reflectivitate crescută și capacitate de auto evaluare îmbunătățită – elevii acordă mai mult timp reflectării asupra activităților din timpul lecției

Separat, cred că trebuie neapărat menționată atitudinea față de cadrul didactic. La sfârșitul anului școlar gradul de acceptare, de relaționare și de înțelegere în ceea ce privește relația elev-profesor este mult îmbunătățit.

Pentru o analiză cantitativă a eficienței și impactului acestui opțional, am comparat două clase a VI-a care au fost testate în cadrul probei de Limbă și comunicare în doi ani școlari diferiți. Diferența dintre cele două clase constă în faptul că prima dintre ele, clasa a VI-a A, care a susținut EN VI în anul 2021, a avut ca disciplină opțională Fascinating Facts în clasa a V-a, în timp ce a doua, clasa a VI-a D, a susținut EN VI în anul 2022, a avut alt opțional care nu avea legatură cu limba engleză. Statisticile comparate, se referă doar la itemii în limba engleză de la EN VI și au fost preluate din rezultatele oficiale din raportul întocmit la nivelul școlii.

La clasa a VI-a A la itemii în limba engleză:

 • IIB – 88,88 % din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total, 11,12% au avut punctaj parțial.
 • IV.3 – 77,77% din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total, 18,51% au avut punctaj parțial, 3.72% au avut punctaj zero.
 • IV.4 – 77,77% din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total, 18,51% au avut punctaj partial, 3.72% au avut punctaj zero.
 • VI – 100% din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total.
 • VIII – 96,29% din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total, 3,71% au avut punctaj zero.

La clasa a VI-a D, la itemii în limba engleză:

 • IIB – 79.16 % din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total, 22,84% au avut punctaj parțial.
 • IV.3 – 70.83% din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total, 29,17% au avut punctaj parțial.
 • IV.4 – 75% din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total, 25% au avut punctaj parțial.
 • VI – 75% din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total, 25% au avut punctaj zero
 • VIII – 100% din nr. elevilor prezenți au avut punctaj total

Dacă analizăm doar procentele corespunzătoare itemilor în limba engleză, se constată că numărul elevilor cu punctaj total, ca procentaj, este mai mare în cazul elevilor de la clasa care a studiat  opționalul Fascinating Facts. Cu precădere în zona itemilor care au avut ca obiectiv înțelegerea mesajului textului scris (itemii I-VI).

Dacă sunt concepute profesional și țin în permanență pasul cu timpul și cu timpurile, dacă sunt deschise spre schimbare oferind conținuturi atractive precum și integrarea inteligentă a unei varietăți de mijloace și tehnici de învățare, la randul lor de ultimă oră, programele de tip CDȘ pot oferi un cadru care să îmbunătățească relația elevului cu actul de învățare. Atâta timp cât aceste cursuri opționale sunt susținute de cadrul adecvat. Didactic de data aceasta.

Bibliografie

Metodologie privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 159 din data de 16 februarie 2021
Cucu, D. , Sima, A. , Dinu, O. (2023) Programa aprobată a opționalului integrat Fascinating Facts
1.22- PV- analiza rezultate comisii metodice EN VI 2021 – Limbă și comunicare
1.22- PV- analiza rezultate comisii metodice EN VI 2022- Limbă și comunicare

 

prof. Doina Cucu

Școala Gimnazială Pia Bratianu (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/doina.cucu

Articole asemănătoare