Atelier MediaText – o experiență în domeniul CDȘ

Propunerea opționalului crosscuricular „Atelier MediaText” pentru introducerea în CDȘ-ul școlii, la clasa a VII-a, a avut în vedere două aspecte. Pe de o parte, profilul actual al elevului este noua generație de nativi digitali, iar  interesul lor  față de universul internetului a fost relevant pentru proiectarea acestui opțional. Mediul online influențează capabilitățile digitale ale elevilor și nevoile lor în ceea ce privește învățarea în școală. Pe de altă parte, evoluția domeniului tehnologiei informației a condus la evolutia pietei muncii și necesitatea formării la elevi a unor competențe digitale adecvate noilor domenii de activitate. Astfel, urmărim transformarea digitală  a viitorului cetățean european, dobândirea unor competențe, aptitudini esențiale integrării în societatea civilă și democratică a viitorului.

Urmând direcția digitalizării procesului de învățare, opționalul ,,Atelier MediaText” propune o nouă abordare a relației interdisciplinare limba și literatura română – informatică și TIC, din perspective educației media și abilităților digitale aplicate în procesul scrierii/ receptării textului. Se are în vedere depășirea perceptiei limitate asupra specificului teoretic al disciplinei limba și literatura română și lărgirea orizontului de cunoaștere spre domenii conexe, cum ar fi: scriere creatoare și compoziție digitală, comunicarea mass-media, valorificând în mod creator relația inter și transdisciplinară. Conținuturile prevăzute de către această disciplină opțională vizează, prin componenta practic-aplicativă, exersarea și dezvoltarea tipurilor de discurs (epic, liric, dramatic, eseistic) și a abilităților de referință pentru creatorul de text, atât din categoria soft-skills (creativitate, inteligență emoțională, dar și inteligență socială, gândire critică, învățare activă, comunicare interpersonală, interacţiune, cât și din categoria abilităților hard-skills (abilități tehnice și competențe digitale).

Competențe generale

  • Receptarea textului scris de diverse tipuri
  • Redactarea textului scris de diverse tipuri
  • Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
  • Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor

Conținuturile învățării abordează teme vizând teoria textului, scrierea textelor ficționale, softuri de compoziție digitală a textelor, tehnoredactare, instrumente on-line şi motoare de căutare, mass-media și media, mediul digital, digital storytelling.

Programa disciplinei opționale „Atelier MediaText” pentru clasa a VII-a îşi propune să asigure dezvoltarea competenţelor-cheie: comunicare în limba română;  digitale; personale, sociale și de a învăța să înveți, sensibilizare şi exprimare culturală, oferind posibilitatea organizării flexibile a învățării într-un număr variabil de lecții.

Situarea elevului în centrul activităților destinate formării competențelor generale și specifice vizate, prin operaționalizarea cunoștințelor îi asigură acestuia adaptarea la contexte de comunicare diverse, favorizând controlul propriei formări. Textele/ materiale selectate  vor respecta criteriile: valoric, estetic, formativ şi adecvare la vârsta elevilor şi la specificul colectivului de elevi, fiind legate  de temele  Eu și lumea din jurul meu, Orizonturile lumii și cunoașterii, Reflecții asupra lumii. Activitățile de învățare și strategiile de lucru propuse de către cadrele didactice trebuie să țină seama de experiența elevilor la această vârstă și să permită valorizarea pozitivă a acestora.

Competenţele specifice se formează prin activităţile de învăţare, de aceea este importantă realizarea conexiunii între ceea ce se învaţă şi scopul învățării. În centrul demersului didactic se va afla elevul, iar în cadrul activităților didactice se va pleca de la experienţele de viaţă ale acestuia, aplicându-se principiile învățării experiențiale. Se va apela la: strategii inductive; strategii bazate pe învățarea prin descoperire; strategii de învățare problematizată; strategii care valorifică jocul de rol; strategii interactive.

Evaluarea se va realiza, de regulă, prin metode complementare (observarea sistematică a comportamentului și a atitudinii față de învățare, interviul, portofoliul, autoevaluarea, jurnalul de lectură, e-proiectul etc.). Profesorul va aborda suporturile literare și media selectate din perspectivă transcurriculară prin utilizarea metodelor interactive specifice dezvoltării gândirii critice, astfel încât să faciliteze înțelegerea universului și a lumii contemporane, cu toate provocările ei.

Bibliografie
1.Recomandarea Consiliului privind competenţele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieţi (2018/C 189/01) [Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C 189/01)] eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
2. Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române (pentru gimnaziu şi liceu), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2001;
3. Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, București, 2017
4. Programa școlară pentru disciplina Informatică și TIC, București, 2017

 

prof. Alina Moise

Școala Gimnazială Vasile Cristoforeanu, Râmnicu Sărat (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.moise2

Articole asemănătoare