Probleme de etică și deontologie privind activitatea didactică

Dintotdeauna, profesorul a avut un rol foarte important în societate, fiindcă prin personalitatea lui, prin comportament și atitudine produce o influență pe care nicio altă personalitate nu o poate avea. Astfel, prin afecțiunea, competența, caracterul și angajamentul său moral, profesorul devine un model pentru elevii săi și chiar pentru părinți și ceilalți membri ai comunității locale.
Pentru a fi privit de către comunitate cu încredere, cadrul didactic trebuie să manifeste responsabilitate și să atingă standarde ridicate de profesionalism. În acest sens, profesorul trebuie să aibă o conduită etică ireproșabilă, acceptând atât încrederea comunității, cât și responsabilitățile pe care trebuie să și le asume în practicarea acestei profesii.

Deontologia didactică presupune respectarea anumitor norme de conduită, principii, angajamente, obligații de ordin moral pentru a menține standardele de integritate, profesionalism și conducere a instituției școlare.

Schimbările care s-au produs în ultimul timp în sferele vieții sociale, mai ales în domeniul educației, perioada plină de confuzii și confruntări pe care o traversează societatea românească au creat diverse probleme, stări de lucruri negative și în sfera educației, cum ar fi: incompetență, incapacitatea de adaptare la nou, imoralitatea, practicile care favorizează corupția etc. Toate aceste probleme afectează grav imaginea învățământului românesc și încrederea societății în cadrele didactice.

O Reformă în învățământ ale cărei măsuri nu au fost duse toate la îndeplinire, modificarea planurilor de învățământ și a programelor școlare, schimbarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale, schimbările la schimbări atât de frecvente au stârnit un val de nemulțumiri și suspiciuni în rândul cadrelor didactice, părinților și elevilor. De asemenea, toate acestea au determinat un comportament inadecvat din partea unor dascăli care au încălcat etica profesională și prin intermediul cărora au pătruns în școală corupția și tot felul de influențe negative, afectând grav imaginea sistemului de învățământ și credibilitatea cadrului didactic în fața elevilor și a părinților.

Scandalurile care apar an de an privind promovarea sub semnul întrebării a unor examene sau a unor ani de studiu, modul de obținere a unor diplome, imoralitatea unor cadre didactice sau lipsa de profesionalism, sancțiunile blânde aplicate sau mai degrabă lipsa sancțiunilor, au condus la acumularea unor nemulțumiri care face dificilă reabilitarea cadrelor didactice. Dacă la toate acestea luăm în calcul și faptul că profesia de cadru didactic, considerată de mulți nobilă, nu și-a dobândit  încă pe scara valorilor intelectuale statutul la care are dreptul, atunci conștientizăm pe deplin că este nevoie de o deontologie didactică în care să fie stabilite clar principiile, angajamentele și responsabilitățile.

Consider că fiecare unitate de învățământ trebuie să-și întocmească propriul cod de etică și deontologie profesională, cod pe care atât personalul didactic, cât și cel auxiliar trebuie să-l respecte cu strictețe. De asemenea, fiecare cadru didactic trebuie să pună bazele activității sale pe o deontologie profesională al cărei motor este propria conștiință, ignorând celelalte neajunsuri cum ar fi salariul de mizerie, condițiile de muncă, lipsa respectului față de profesie. Această deontologie îi va conferi un anumit statut social, încredere în sine, credibilitate în fața societății și, cel mai important, demnitate.

Pornind de la ideea că noi formăm oameni, că elevii noștri sunt „viitorul de mâine”, că soarta noastră depinde de modul în care îi formăm pe acești tineri, am stabilit pentru instituția pe care o conduc câteva valori esențiale pentru profesia de cadru didactic și anume:

Respect
Relația profesor-elevi-părinți trebuie să se bazeze pe respect reciproc, pe încredere și confidențialitate, astfel: cadrul didactic trebuie să fie un model pentru elevi și părinți, să aibă un limbaj potrivit mediului școlar, fiind strict interzise în discuțiile cu elevii și părinții jargoanele, limbajul trivial, eufemismele, injuriile sau orice alte cuvinte jignitoare; să se respecte toate drepturile beneficiarilor direcți și indirecți ai educației; să trateze corect și echitabil toate persoanele cu care interacționează în activitatea didactică (elevi, părinți, colegi); să respecte cultul religios al fiecărui elev (de obicei, elevii care fac parte dintr-un alt cult religios decât cultul ortodox se simt discriminați, mai ales de către profesorii care predau religia); să respecte obiceiurile și tradițiile și cultura tuturor elevilor, și a celor care fac parte din alte etnii.

Integritate
Cadrul didactic trebuie să demonstreze corectitudine în tot ceea ce ține de activitatea sa didactică: să nu întârzie de la ore; să evalueze corect elevii; notarea să se bazeze pe cunoștințele elevilor și nu pe unele foloase materiale sau bănești; să nu accepte cadouri în schimbul favorizării unor elevi; să nu influențeze/ preseze copiii sau părinții acestora pentru a face meditații particulare; să nu favorizeze elevii față de care există o legătură de rudenie sau de prietenie cu părinții acestora ( de exemplu, fiul/fiica unui alt cadru didactic din școală), să se evite conflictele de interese în desfășurarea activității didactice, să nu se abată de la valorile promovate de instituție, descurajând practicile imorale, să mențină cu elevii relații strict profesionale.

Profesionalism
Personalul didactic trebuie să-și desfășoare activitatea doar în domeniul pregătirii profesionale, având următoarele obligații: să-și îndeplinească toate atribuțiile în mod responsabil, competent, eficient, corect și cu conștiinciozitate; să dovedească inițiativă și dorința de a-și dezvolta propriile competențe profesionale; să nu manifeste dezinteres și superficialitate față de activitățile desfășurate; să aibă față de părinți, elevi și celelalte cadre didactice o atitudine amabilă, răbdătoare și lipsită de rigiditate; să manifeste, intuiție, prezență de spirit și inventivitate/ creativitate în rezolvarea unor probleme.

Transparență
În activitatea pe care o desfășoară, cadrele didactice trebuie să respecte principiul transparenței, având următoarele obligații: să transmită, corect și la timp, informațiile care interesează elevii, părinții, membrii comunității locale, publicul larg sau alte instituții partenere; să informeze periodic părinții despre activitățile desfășurate cu elevii și despre modul cum sunt evaluați aceștia; să comunice deciziile luate privind activitatea didactică, stabilirea unor reguli, a unor regulamente sau privind sancționarea unor elevi direcțiunii, părinților/ Comitetului reprezentativ al părinților, Consiliului clasei.

Responsabilitate
Cadrele didactice trebuie să demonstreze responsabilitate prin asumarea următoarelor obligații: să ofere prioritate instruirii și educației elevilor; să se implice activ în problemele profesionale; să dovedească colegialitate și atitudine civică, colaborând cu colegii în vederea educării și instruirii elevilor; să se preocupe pentru îmbunătățirea strategiilor de predare-învățare-evaluare și pentru propria dezvoltare profesională continuă; să respecte în activitatea desfășurată standardele etice și profesionale; să combată orice act de denigrare, calomniere, dezinformare, care ar putea afecta imaginea unității școlare sa a celorlalte cadre didactice.

Confidențialitate
În activitatea pe care o desfășoară, cadrelor didactice le este interzisă dezvăluirea documentelor, datelor și informațiilor legate de elevi, părinți, colegi, să facă publice sau să folosească informații la care au acces în exercitarea atribuțiilor ce le revin fără aprobare din partea conducerii unității școlare și numai dacă există un drept legal în acest sens. Astfel, pentru păstrarea confidențialității, cadrul didactic are următoarele obligații: să păstreze confidențialitatea informațiilor și a documentelor care ar putea aduce atingere imaginii elevilor sau prestigiului unității școlare; să nu utilizeze informațiile obținute în interes personal sau contrar reglementărilor legale; să păstreze confidențialitatea  informațiilor obținute în urma discuțiilor cu părinții sau cu elevii (în cazul discuțiilor cu elevii informațiile pot fi dezvăluite doar dacă este absolut necesar sau este în beneficiul acestora).

Obiectivitate
În activitatea didactică, cadrele didactice trebuie să se bazeze exclusiv pe reglementările legale în domeniu, pe regulamentele, indicatorii și standardele naționale de evaluare, pe metodologiile de predare, învățare și evaluare, fără subiectivism și niciun fel de alte influențe externe. În acest sens, cadrele didactice vor avea următoarele obligații: să realizeze o evaluare obiectivă a tuturor elevilor; să nu manifeste superficialitate în evaluarea și în notarea elevilor; să aplice corect și echitabil pentru toți elevii sistemul de sancțiuni și recompense; să nu fie influențați în luarea deciziilor de propriul interes sau de interesul unor terți; să întocmească testele de evaluare în mod obiectiv, în concordanță cu standardele și descriptorii de performanță stabiliți prin lege; să noteze elevii doar pe baza realizării evaluărilor orale și scrise sau prin metode alternative de evaluare și nu pe baza comportamentului elevilor la orele de curs sau în afara acestora sau în funcție de anumite simpatii sau antipatii.

Legalitate
În vederea bunului mers al activității didactice și în realizarea unui învățământ de calitate, toate cadrele didactice din unitatea școlară să cunoască și să aplice reglementările legale în vigoare din domeniul educației (în special, Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ROFUIP, Statutul elevului, metodologiile prin care se reglementează organizarea și desfășurarea unor examene la nivelul unității școlare). De aici derivă următoarele obligații pentru personalul unității școlare: să respecte cu strictețe legile și reglementările din domeniul educației în baza cărora își desfășoară activitatea; să respecte drepturile elevilor și ale părinților; să își exercite atribuțiile prin respectarea regulamentului de ordine interioară a unității școlare; să manifeste interes pentru promovarea politicilor de educație; să transmită către elevi, părinți, alte persoane interesate, informații corecte, bazate pe norme legale și nu pe opinii personale; să informeze corect și la timp pe toți beneficiarii educației despre oportunitățile/ drepturile stabilite prin lege (burse, programe sociale).

În orice unitate de învățământ ar trebui să existe un comportament etic în rândul personalului didactic și nedidactic, comportament și atitudine care ar trebui să fie ca o emblemă a instituției. Însă, cum pădure fără uscături nu există, tot așa, în zilele noastre nu există școli fără cadre didactice care, prin comportamentul lor, compromit imaginea școlii și a învățământului. De aceea, consider că este de datoria celorlalte cadre didactice să ia atitudine atunci când sunt încălcate principiile etice și deontologice. Dacă nu vom sesiza abaterile disciplinare constatate, dacă nu vom încerca să punem capăt acestor abateri, atunci ne putem considera părtași la acestea.

Bibliografie:
Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN Nr. 4831/2018
www.tribunainvatamantului.ro/cod-de-etica-sau-cod-deontologic/

 

prof. Ionelia Enache

Școala Gimnazială Nr. 1, Mera (Vrancea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionelia.enache

Articole asemănătoare