Dezvoltarea competențelor cheie prin activități de învățare la limba franceză

Competențele cheie sunt esențiale pentru educația pe tot parcursul vieții, necesară dezvoltării personale a fiecăruia, necesară de asemenea incluziunii sociale, cetățeniei active și integrării profesionale. Limbile străine joacă un rol fundamental în achiziția competențelor cheie.
În ceea ce privește competența de comunicare în limba maternă, limba franceză este fără îndoială de ajutor pentru a înțelege și a fixa mai bine cunoștințele de gramatică. Dacă la limba română un elev nu a înțeles foarte bine unele noțiuni gramaticale (articolul, timpurile verbale, gradele de comparație etc.), reluându-le la limba franceză are ocazia să le pătrundă sensul și utilitatea mai bine, cele două limbi fiind destul de asemănătoare din această privință, limba franceză mai mult decât alte limbi străine.

La ora de limba franceză, elevul se întâlnește și cu texte funcționale, foarte utile în viața de zi cu zi (a ști să scrii un email, o cerere, o fișă de înscriere, un blog, un jurnal, un anunț, sau a înțelege un pliant, meniu, broșură, afiș etc.), pentru că dacă la ora de limba română poate aceste tipuri de texte sunt mai puțin puse în lumină, la limba franceză formarea competențelor generale de exprimare, receptare, redactare se bazează în mare parte pe astfel de texte, sau elevul ia contact cu diversele registre ale limbii, înțelegând cum limbajul are impact asupra celorlalți și cum trebuie să-și adapteze limbajul la interlocutor. Își îmbogățește considerabil vocabularul iar exersând abilitățile de exprimare și receptare orală sau scrisă la limba franceză, elevul va fi capabil să facă același lucru la orice disciplină sau în viața cotidiană. Citind poezii în limba franceză elevul își formează atitudinea de apreciere a calităților estetice ale unei limbi.

Vorbind de competența de comunicare într-o limbă străină, cunoașterea limbii franceze poate reprezenta un atu pentru viitorul elevului, fiindu-i de folos în viața de zi cu zi atunci când călătorește, la școală, unde poate avea experiența unor schimburi internaționale, sau mai târziu, în viața profesională, multe companii francofone având sedii în România. Prin activitățile desfășurate (jocuri de rol, participarea la realizarea unui proiect, jocuri didactice etc.) elevul își formează capacități de exprimare, de participare la conversații. Elevul înțelege și acceptă să învețe limbi străine pentru că acestea ajută la formarea și dezvoltarea personală. De asemenea, învățarea limbilor străine formează atitudini de deschidere, dialog constructiv, xenomanie chiar, limba franceză fiind întâlnită pe toate cele 5 continente, deci vorbită de persoane de toate rasele, acest aspect făcându-l pe elev să observe și să aprecieze diversitatea culturală și să devină curios despre alte culturi.

Chiar dacă nu are un aport foarte mare când este vorba despre competențele matematice, găsim totuși câteva situații și la ora de limba franceză care îl pot ajuta la dezvoltarea acestora, cum ar fi operarea cu numere, prețuri, date, ani, adrese, ore, forme geometrice, etc. (la cumpărături – unde raționăm matematic, descrierea unui obiect etc.), completarea de tabele sau diferite exerciții de asociere și apoi rezolvarea diverselor tipuri de exerciții îi formează elevului o gândire logică și organizată, foarte necesară în formarea și dezvoltarea competențelor matematice.

Competențele în științe și tehnologii își găsesc și ele locul la ora de limba franceză, unde elevul operează cu unități de măsură (rețete culinare, meteo), diverse tipuri de materiale, descrierea stării de sănătate, aspecte geografice, citește sau situează pe o hartă, sau citește/vizionează materiale video despre metode științifice, procese tehnologice (cum se fabrică brânza, vinul, parfumurile, construirea diverselor monumente sau ale mașinilor etc.), despre diverși inventatori francezi și reușește să înțeleagă mai bine impactul științei și al tehnologiei asupra lumii și a vieții de zi cu zi, întâlnind și un vocabular specific îmbogățindu-și astfel cunoștințele, poate chiar să își formeze unele abilități de folosire a unor instrumente și ustensile sau atitudine de interes și responsabilitate față de problemele globale (prin organizarea unor activități extrașcolare – atelier culinar, atelier de modă, atelier ecologic etc. sau lecții despre protecția mediului înconjurător).

Competența digitală găsește numeroase contexte de formare la ora de limba franceză prin utilizarea dicționarelor online sau a manualului online, prin activitatea de căutare de informații într-o limbă străină, care este desigur mai dificilă față de căutarea de informații în limba maternă, formând astfel abilitatea de a căuta și procesa informația, prin explorarea sau crearea unui blog în limba franceză, prin utilizarea de aplicații de editare a textului (simboluri – accente, schimbarea limbii etc.) sau a celor pentru comunicare, sau chiar educative (kahoot!, padlet etc.), pentru realizarea de prezentări electronice. Poate afla și despre securitatea online sau reguli de folosire a informațiilor preluate.

Memorie, concentrare, gestionarea stresului și încrederea în sine sunt în centrul competenței de a învăţa să înveţi, iar limba franceză poate contribui semnificativ prin memorarea regulilor de pronunție, a unor poezii sau cântece, a unor cuvinte, prin activități care cer concentrare, sau prin participarea la mici proiecte sau activități în clasă lucrate în echipă, unde fiecare elev contribuie cu ceva sau alții își asumă rolul de lider, de porte-parole, acestea conducând la dezvoltarea inteligenței, a încrederii, la cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor de învăţare preferate, a punctelor tari şi slabe, la colaborare în procesul învăţării, spiritul de inițiativă, adaptabilitatea. Este de la sine înțeles că prin învățarea limbii franceze elevul dobândește alfabetizări de bază – scris, citit, numeraţie, TIC – care sunt necesare pentru învăţare. Are de rezolvat teme pentru acasă, devine deci autonom în învățare, își dezvoltă capacitatea de a fi autodidact, își dezvoltă aptitudinea de a-și organiza timpul. Va fi pus în situația de evaluare a propriei munci, de solicitare de informaţii şi sprijin când este cazul. Reușind să învețe limba franceză, elevul dobândește încredere că poate reuși ce-și propune, și chiar motivație, curiozitate de a învăța și mai multe limbi străine, de a aplica ce a învățat iar învățarea unei limbi străine poate dura toată viața, limbile străine fiind complexe și mereu supuse îmbogățirii.

Competenţele sociale şi civice sunt vizate, implicit și explicit, în cadrul activităților de la limba franceză. Prin lecturare/ activități de înțelegere a unor texte cu teme sociale și civice observă coduri de comportament şi de bune maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii, cunoaște concepte ca democrație, drepturi și responsabilități, republică etc., prin participare la dialog, jocuri de rol, valorile pozitive la care fac referire diferite texte pe care și le poate însuși. Prin participarea la proiecte extrașcolare dobândește cunoștințe despre dimensiunile multi-culturale şi socio-economice ale societăţilor europene iar prin participarea la proiecte/ activități la clasă, în echipă (pe care se va pune accentul la ora de limba franceză în încercarea profesorului de a desfășura activități transdisciplinare care să poată forma o gamă cât mai largă de competențe) dezvoltă diverse abilități precum toleranța, respectarea opiniei celuilalt, înțelegerea faptului că fiecare individ are dreptul la un punct de vedere diferit, implicare și inclusiv atitudini de colaborare, solidaritate, valorizarea diversității, deschiderea pentru respectarea valorilor celuilalt etc.

Având în vedere structura economiei naționale, ritmul de creștere al potențialilor antreprenori nu este chiar atât de mare, ceea ce face mult mai importantă cunoașterea fundamentelor spiritului de inițiativă și dezvoltarea competențelor antreprenoriale la elevi. Acestea permit unui elev să „transforme ideile în acțiune”. Competențele antreprenoriale presupun metode active prin care elevii să fie determinați să dea frâu liber creativității și spiritului de inovație iar limba franceză poate contribui prin implicarea elevilor în diverse proiecte individuale/de echipă sau prin participarea la diferite concursuri.

În ce privește sensibilizarea şi exprimarea culturală, este evident că nu reușim să „intrăm” într-o cultură decât prin limba acelui popor. Atunci când studiem limba franceză, nu putem ignora civilizația franceză sau francofonă, iar prin comparație elevul ajunge să înțeleagă și propria cultură. Cultura și civilizația franceză sunt unele dintre cele mai bogate, fiind expus acestora, se „îmbogățește” și elevul. La ora de limba franceză folosim multe documente autentice (cântece, pasaje din filme, imagini, texte literare sau non-literare, benzi desenate, etc.) care expun elevii la conținut cultural. Elevul are de asemenea ocazia să-și descopere sau să îmbunătățească diferite abilități creative prin proiecte și concursuri.

 

prof. Cristina-Ioana Pricope-Damian

Școala Gimnazială Dolhești (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.damian1

Articole asemănătoare