Profilul absolventului de clasa a VIII-a din prisma celor opt competențe cheie

Dată fiind structura examenului de evaluare la clasa a VIII-a, mulți elevi, dar și părinți, pierd din vedere faptul că finalitatea ciclului gimnazial nu constă doar în pregătirea la cele două discipline – limba română și matematică, astfel consider că este de datoria noastră să le reamintim in permanență că rolul școlii generale (așa cum se numea odată) este acela de a forma elevilor o cultură generală, deprinderi, valori si atitudini care vor constitui fundamentul educației acestora.
Trebuie sa înțelegem că societatea contemporană este una în permanentă schimbare, prin urmare, pentru a răspunde cerințelor actuale, viitorii adulți vor trebui să dea dovadă de o mare capacitate de adaptare, cunoștințe, respectiv abilități practice in varii domenii, pentru a fi competitivi pe piața muncii.

Plecând de la definirea conceptului de competență, trebuie apoi sa conștientizăm că aceasta noua abordare vizează în primul rând o schimbare de optică – cele opt competențe cheie se dezvoltă unitar in cadrul oricărei discipline, iar procesul de predare-învățare-evaluare trebuie privit ca un întreg coerent, nu într-un mod fragmentat.

Absolvenții clasei a VIII-a ar trebui să fie capabili să comunice eficient oral sau scris (dovedind corectitudine gramaticală si coerență în limbaj) in diferite contexte: formularea unei cereri, a unei scrisori de intenție, a unui e-mail, să ceară sau să ofere informații, etc. Competențele de comunicare în limba maternă nu se reflectă neapărat in capacitatea elevului de a analiza gramatical un verb, ci in abilitatea acestuia de folosi verbul la timpul corect- abia acest lucru demonstrează calitatea achizițiilor sale.

Comunicarea într-o limbă modernă, fie ea engleză sau franceză la un nivel intermediar presupune ca acesta va fi capabil sa se exprime adecvat într-un context dat, sa înțeleagă mesaje scrise sau orale. Totodată îi asigură elevului șansa de a lucra, de a colabora într-un mediu multicultural, de a participa la programe de schimb in timpul liceului.

Competențele matematice si cele de bază in științe si tehnologii se reflectă in capacitatea elevului de a efectua o serie de operații matematice complexe, dar necesare în viața cotidiana, operarea cu diferite instrumente de calcul, de măsură, gândirea logică, explicarea fenomenelor din mediul înconjurător, efectuarea unor experimente, etc.

Dobândirea competențelor digitale constă în capacitatea elevilor de a folosi diferite device-uri si programe nu doar in vederea realizării temelor, proiectelor, prezentărilor, ci și în contexte desprinse din realitate- utilizarea unui GPS, a diverselor aplicații de calcul si orientare (google maps), atât de indispensabile în viața de zi cu zi.

Elevii nu vor mai avea nevoie de sprijinul si supravegherea părinților pentru a învăța eficient. Aceștia vor fi dobândit competența de a învăța să înveți organizându-se mult mai bine in timp si fiind conștienți de propriul stil de învățare.

Competențele sociale si civice constau în familiarizarea cu sistemul legislativ al țării, relaționarea adecvată cu cei din jurul lor, formarea unei opinii, emiterea unei judecați de valoare bazată pe argumente solide. Introducerea în programă a unor discipline precum gândire critică si educație sociala vizează in mod deosebit dezvoltarea acestor competențe.

Manifestarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat înseamnă ca vor deține cunoștințe economice și abilități strategice, vor putea găsi soluții si implementa noi strategii pentru a rezolva diverse probleme, de exemplu: crearea unor mecanisme sustenabile pentru a opri încălzirea globală etc.

Sensibilizarea si exprimarea culturală este dobândită odată ce elevii pot accepta si tolera diversitatea umană, sunt capabili sa includă și sa integreze în grupul lor persoane din medii culturale diferite, de exemplu nu vor manifesta prejudecăți dacă în cadrul unui schimb vor trebui să găzduiască un copil de religie musulmană.

Fără a fi subiectivă, consider că disciplina limbă engleză este privilegiată, deoarece, fără prea mult efort, conferă profesorului posibilitatea de a dezvolta cele opt competențe cheie în mod echitabil. La ora de engleză nu se vorbește despre, ci în limba engleză, amintindu-le in permanență elevilor faptul că învățarea, implicit cunoașterea unei limbi străine nu trebuie să constituie scopul, ci mijlocul prin care acesta poate fi atins.

Idealul educațional rămâne cu siguranță reperul spre care toți trebuie sa tindem, însă dincolo de motivația dascălului, cred cu tărie că doar privind procesul de învățământ ca pe un efort colectiv se pot obține rezultate durabile si eficiente.

 

prof. Victoria-Georgiana Băncilă

Școala Gimnazială, Cleja (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/victoria.bancila

Articole asemănătoare