Tendințe actuale în predarea istoriei. Transdisciplinaritatea ca modalitate de modernizare a învățământului

În noul context al existenței umanității, globalizarea este un fenomen contemporan care s-a conturat atât pe plan socio-economic, cât și geo-politic și educațional. Dinamica mediului economic, schimbările de pe piața muncii și avansul tehnologic implică schimbări în profilul uman cerut de noua societate a învățării. Modernizarea învățământului și depășirea crizei din educație presupun depășirea modelului tradițional și abordarea modelului centrat pe elev. Învățământul în care accentul se pune pe informare și nu pe formare și în care se creează mereu ierarhii trebuie înlocuit cu unul în care se asigură formarea de competențe și de oameni capabili să învețe pe tot parcursul vieții. În ultimele decenii, cercetarea psiho-pedagogică a sugerat tot mai multe căi și strategii de ameliorare a procesului instructiv-educativ, cu intenția de a veni în sprijinul practicienilor. Didactica zilelor noastre este așadar una a metodelor activ-participative, în care elevul este subiectul principal al cunoașterii. Procesul didactic și-a mutat centrul de interes de la ce facem? înspre cum facem?, vizând formarea unui om capabil să se adapteze schimbărilor viitorului printr-o formare continuă.

Articol integral

Cum predăm gramatica unei limbi străine prin jocuri didactice?

Indiferent de modul în care este interpretată gramatica, cert este fapul că ocupă un loc central în procesul de predare și profesorii ar trebui să găsească cele mai utile instrumente pentru a o face cât mai interesantă și interactivă pentru elevii lor. Rinvolucri afirmă în cartea sa Grammar Games că „gramatica este, poate, atât de serioasă și centrală în învățarea unei alte limbi, încât ar trebui căutate toate căile care să concentreze energia elevului pe sarcina de a o stăpâni și de a o interioriza. O modalitate de a concentra această energie este prin destinderea oferită de jocuri.” Cercetările actuale privind însuşirea limbii a doua au arătat importanţa unor aspecte precum: natura organică a limbajului, dezvoltarea competențelor de comunicare prin cooperare, experimentarea limbajului şi corectarea erorilor în timpul lecţiilor. O privire mai atentă asupra modului în care aceste aspecte influențează predarea unei limbi străine poate oferi o perspectivă asupra modului în care gramatica poate fi predată eficient.

Articol integral

Ipotezele lui Stephen Krashen legate de teoriile de dobândire a limbilor străine

În ultimii cincizeci de ani, cercetătorii și educatorii lingvistici au dezvoltat diverse teorii pentru a înțelege și explica comportamentul uman, în special în domeniul cercetării dobândirii limbilor străine (Second Language Aquisition). Academicieni din domenii precum sociologia, psihologia, lingvistica și educația au contribuit semnificativ în acest domeniu. Aceste perspective teoretice ale dobândirii limbilor străine, la fel ca în alte științe sociale, sunt dinamice și se dezvoltă constant cu noile informații despre limbă.
Acest articol se concentrează asupra teoriei abordării naturale a lui Stephen Krashen, cunoscută și sub denumirea de „the monitor model”. Scopul articolului este de a prezenta principalele ipoteze ale lui Krashen, care alcătuiesc abordarea naturală a dobândirii limbilor străine, și de a analiza punctele forte, slabe și implicațiile pedagogice ale teoriei sale, în special în predarea limbii engleze ca limbă străină (EFL sau ESL).

Articol integral

Studiu privind ponderea mijloacelor de instruire folosite în procesul de antrenament și modalități de reflectare a acestora în rezultatele obținute la probele de control la echipe de baschet juniori II

Baschetul, ca joc de echipă, constituie o ramură importantă a activității sportive, reprezentând o formă de exercițiu fizic, cu o valoare educativă deosebită în personalitatea tinerilor. Cumulul de influențe pozitive asupra efectelor somatotrofe, precum „sportul și exercițiul fizic”, explică răspândirea largă la toate nivelurile educaționale, contribuind la realizarea scopurilor cognitive ale educației fizice și sportului, la stimularea unei dezvoltări fizice adecvate, asigurarea stării optime de sănătate, în dezvoltarea abilităților motrice, precum și participarea la forme competitive organizate.
Practicarea organizată și sistematică a sportului determină o dezvoltare fizică, asigură dezvoltarea funcțiilor organismului și influențează pozitiv dezvoltarea abilităților motrice. Dezvoltă abilități mentale cu beneficii valoroase în dezvoltarea calităților motrice, precum și deprinderile motrice de bază. Dezvoltă calitățile psihice, aducând contribuții educative valoroase asupra personalității multilaterale a copiilor, prin educarea spiritului colectiv de echipă, formarea disciplinei conștiente, dezvoltarea și educarea spiritului de inițiativă, a voinței, educarea competitivității sub controlul rațiunii, formarea deprinderilor morale cu valoare etică.

Articol integral

Clasic și modern în abordarea conținuturilor curriculare

În zilele noastre, rolul şcolii a devenit complex, reafirmând idea potrivit căreia avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă, nuanţată, centrată pe valorile autentice. Caracterizată  prin mobilitate economică, politică şi culturală, actuala paradigmă educaţională presupune înnoirea teoriilor pedagogice şi a practicii educaționale, schimbarea de perspectivă şi accesarea soluţiilor alternative, bazate pe diversitate şi nuanţare.

Articol integral

Valorificarea inteligențelor multiple în cadrul orelor de matematică în învățământul primar

Observând elevii de la vârste fragede, putem remarca diversitatea abilităților și intereselor lor. Unii demonstrează abilități remarcabile în matematică, se descurcă excelent în orientarea spațială și rezolvă calcule cu ușurință, în timp ce alții se exprimă fluent și articulat. Există și cei care se simt în largul lor în lumea muzicii și a sunetelor, manifestându-și talentul într-un mod natural. În același timp, sunt elevi care pot vedea lumea în culori și pot avea o abilitate artistică admirabilă. Nu lipsesc nici cei cu aptitudini sportive excepționale, care pot avea o pasiune deosebită pentru mișcare și își găsesc împlinirea în activitatea fizică. Este important să recunoaștem și să încurajăm diversitatea aptitudinilor și intereselor elevilor. Prin oferirea unui mediu educațional stimulativ și prin promovarea unei varietăți de activități și materiale de învățare, putem permite fiecărui elev să-și exploreze și să-și dezvolte propriul potențial într-un mod adecvat nevoilor și talentelor lor individuale.

Articol integral

Necesitatea reînnoirii metodelor de învățare, tehnicilor și formelor de organizare a muncii în predarea lecturii

De ce noile forme alternative de învățare au un efect pozitiv asupra dezvoltării nivelului de citire și de înțelegere a textului?
Pentru copiii care cresc în mijlocul numeroaselor realizări tehnice ale societății de astăzi, este o provocare reală pentru profesor să facă din învățarea școlară o experiență adevărată. Copiii din secolul al XXI-lea au circumstanțe familiale, modele sociale, cunoștințe și abilități complet diferite. Așteptările societății s-au schimbat și ele, cerința este alta: pregătirea elevilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Din acestea rezultă că este necesar să se predea acestor elevi „diferiți” cu scopuri și metode diferite. Motivația este un factor important în predarea oricărei discipline. Este strâns legat de diferențiere, întrucât fiecare copil este motivat de diferiți factori să studieze, să învețe și să citească. Din practicile de predare a lecturii și procedurile metodologice specifice diverselor tendințe pedagogice de reformă, trebuie să încercăm să încorporam în propria noastră muncă tot ceea ce găsim benefic pentru a fi urmat.

Articol integral

Oameni care modelează destine

Când eram mică, chiar foarte mică, mă fascina meseria de actor prin prisma faptului că poți fi orice, că până și vârsta poți să ți-o schimbi destul de mult. Ca actor, azi poți fi bogat – mâine sărac lipit, poți fi savant sau analfabet, poți să strălucești sau să cazi în tristeți devastatoare … totul e posibil! Depinde doar de cuvinte, de replicile învățate și transpuse în felii de viață. Apoi, când pleci acasă, după ce ți-ai terminat programul, îți reiei viața proprie de acolo unde ai rămas. Celelalte existențe rămân și ele agățate în timp, ca niște haine într-un cuier. Mai târziu am înțeles că actoria e doar un joc, o reproducere mai mult sau mai puțin inspirată a realității și atunci am hotărât că nu mi-ar plăcea să țes povești pentru peliculă sau scenă.

Articol integral

Rezistența la schimbare a cadrelor didactice în cadrul unei organizații educaționale

Eficiența managementului în învățământ are două forme de exprimare: cea cuantificabilă și cea necuantificabilă, având în vedere modalitățile de sporire a eficienței muncii managerului școlii. În mod obiectiv intervine rezistența la schimbare, chiar dacă organizația are manageri eficienți. Rezistența la schimbare este o atitudine firească a angajaților unei organizații, care poate fi considerată un feedback transmis către cei ce planifică și coordonează procesul de schimbare. Se opune rezistență chiar și atunci când schimbările propuse au un caracter neutru sau chiar favorabil persoanelor vizate.

Articol integral

Managementul resurselor umane în educație

Termenul de management își are traducerea în limba română prin termenul conducere, astfel există mai multe definiții pentru acest termen, iar una dintre acestea este: „Managementul este procesul de proiectare și de menținere a unui mediu în care persoanele lucrând împreună în grupuri îndeplinesc în mod eficace scopuri selectate și bine definite.” (Mincă, Popescu, Țereanu, 2016). În conformitate cu o listă de caracteristici, managementul este artă și știința de a stabili obiective clar și de a utiliza resursele disponibile pentru a atinge acele obiective. Termenul „management pedagogic” se referă la procesul de gestionare a planificării și implementării activităților manageriale și educaționale (Andronache, 2020).

Articol integral