Metode și mijloace de optimizare a activităților artistico-plastice prin desen și pictură

Principalul mijloc de realizare a educației estetice la vârsta școlarității îl constituie educația artistică propriu-zisă. Valorile estetice din natură și societate, de asemenea  acționează asupra sensibilității, receptivității și deprinderilor „frumoase” de comportare ale copiilor. Cadrele didactice folosesc orice ocazie pentru a-i sensibiliza pe copii la frumosul mediului ambiant: o pajiște verde presărată cu flori, un parc cu arbuşti şi copaci falnici, un apus de soare etc. Şcolarii se vor obişnui nu numai să admire frumosul, ci să-l introducă în viaţa şi munca lor. În acest sens, ne amintim cuvintele Ilenei Vulpescu: „La om, totul trebuie să fie frumos, de la haine până la suflet”. Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, artistică şi delicateţea comportamentală. Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei.

Articol integral

Educarea gândirii critice – un avantaj competitiv

O temă tot mai larg răspândită evidențiază importanța acordată gândirii critice ca potențială soluție pentru slăbiciunile sistemul de învățământ. Astfel, o simplă căutare pe Google generează 716.000.000 rezultate, respectiv 454.000.000 pe domeniul educație. Așa că putem spune că există un real interes în societatea actuală pentru ce înseamnă gândirea critică și cum se poate deveni un gânditor critic. Este  un subiect generos, care se încadrează într-o temă mult mai vastă, ce implică noțiuni ce se regăsesc în bazele filozofiei, precum gândirea logică sau gândirea rațională.

Articol integral

Studiu privind stimularea și dezvoltarea creativității școlarului mic

Tot mai mulți cercetători consideră creativitatea o trăsătură esențială, definitorie pentru existența individuală și pentru evoluția societății. Orice om dispune de un potențial creativ, orice copil are mai multe posibilități decât lasă aparența să se vadă. Problema o reprezintă transformarea acestui potențial în trăsătură de personalitate. Școlii îi revine un rol important în rezolvarea acestei probleme. În acest sens, pe parcursul unui întreg an școlar, am întreprins o cercetare educațională, în vederea stimulării și dezvoltării creativității școlarului mic, cu aplicație la disciplinele ariei curriculare Matematică și Științe ale naturii.

Articol integral

Studiu privind predarea interdisciplinară la ciclul gimnazial

Interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale cunoașterii și între diferite abordări, ca și utilizarea unui limbaj comun permițând schimburi de ordin conceptual și metodologic” (Amihăilesei, 1986, 22). Prin intermediul abordării interdisciplinare a conținuturilor diferitelor arii curriculare, se creează condiții necesare dezvoltării capacităților elevilor de a realiza mai ușor corelații între diferite domenii de cunoaștere, de a integra cunoștințe în diferite și diverse domenii de viață, de a utiliza un limbaj comun pentru mai multe activități, oferindu-se astfel profesorului posibilitatea de a proiecta actul didactic în forma variate și complexe, asigurându-se implicarea activă a elevilor și astfel rezultatele obținute în urma evaluărilor sumative și finale vor fi mai bune.

Articol integral

Disciplina opțională „Lectura – poartă spre lume”, mijloc de stimulare a interesului pentru lectură a elevilor din clasele primare

Testele internaționale care au drept scop evaluarea capacităților de lectură ale elevilor din ciclul primar situează de ani buni România printre țările cu cele mai slabe rezultate. Acest fapt a atras după sine necesitatea reevaluării rolului și locului pe care  lectura îl ocupă în planul cadru de învățământ. În acest sens, s-a propus inițial introducerii unei noi discipline în planul cadru de învățământ: lectura, iar ulterior  dezvoltarea abilităților de lectură s-a urmărit a se realiza prin intermediul disciplinelor opționale.

Articol integral

Creativitatea în matematică

Una din componentele importante ale secolului nostru și, în același timp, una din cele mai frumoase teme ale activității omenești o constituie creativitatea. Ea reprezintă o sursă de putere și energie inepuizabilă, fiind un factor esențial de progres în evoluția lumii noastre, abordând orice problemă, în orice domeniu. Dascălii trebuie să reușească prin învățarea creativă să facă din fiecare copil un participant activ pentru a descoperi adevărul despre lucruri și fenomene. Elevul trebuie dirijat să-și pună întrebări asemeni unui om de știință, atunci când i se dau teme de cercetare care stimulează curiozitatea copilului, întrețin interesul pentru a descoperi și dezvoltă creativitatea.

Articol integral

Aplicații software în fizica computațională – o perspectivă didactică

Utilizarea celor mai recente facilități din domeniul tehnologiei informației au condus la progrese spectaculoase în știință, tehnologie și educație. În trecut, profesorii considerau computerele ca pe niște „cutii negre” și nu le exploatau la întregul lor potențial. Astăzi, fizica computațională privește computerul ca pe o unealtă avansată, cu ajutorul căreia se pot integra rezultate din cercetare în educație și care se bazează pe solide principii educaționale. Competențele de bază care sunt necesare astăzi, în condițiile unei avalanșe de noutăți în domeniul științelor, sunt rezolvarea de probleme și sintetizarea informațiilor. Computerul are un mare potențial în formarea acestor competențe la elevi, dar doar dacă este utilizat în mod corespunzător, ca parte a unui demers educațional coerent.

Articol integral

Dezvoltarea competențelor emoționale – element fundamental în dezvoltarea personală și profesională

În contextul zilelor noastre, putem realiza cu ușurință că societatea în care trăim  se confruntă cu diferite probleme precum neîncrederea în forțele proprii, comunicarea defectuoasă cu semenii, dificultatea stabilirii unor relații sociale solide, precum și promovarea excesivă a unor comportamente indezirabile născute din  emoții și sentimente negative. Toate acestea reprezintă probleme pe care din nefericire, le întâlnim din ce în ce mai frecvent.

Articol integral

Rolul profesorului în depășirea situațiilor de eșec

Învățătorul are multe îndatoriri, care nu sunt deloc ușoare; cooperarea lui nu este nicidecum exclusă, ci devine prudentă şi delicată. Nu de vorbele lui este nevoie, nici de energie şi severitate, ci de înțelepciune şi prudență, atunci când trebuie să observe, să servească, să vină în ajutor sau să se dea la o parte, când trebuie să vorbească sau să tacă, după împrejurări şi după nevoi. Institutorul trebuie să dobândească o suplețe morală pe care nici o altă metodă nu i-a pretins-o până acum şi care constă în calm, în răbdare, generozitate şi modestie. Calitățile pozitive şi nu cuvintele constituie cea mai înaltă pregătire a sa.

Articol integral

Dezvoltarea personală ca prioritate în învățământul preșcolar

Ultimii ani au adus situații neașteptate: contextul pandemic, trecerea masivă în mediul online, inclusiv a procesului educațional, conflictul militar, instabilitatea economică și alte situații similare au condus la stări neplăcute de tensiune, de nesiguranță și anxietate față de ceea ce îți rezervă ziua de mâine, de stres și de oboseală cronică. Dacă, în calitate de adulți, întâmpinăm dificultăți în găsirea comportamentelor adecvate acestor situații și tratarea lor într-o manieră echilibrată, realizăm tot mai mult că educația are nevoie să își actualizeze reperele și să pună mult mai mult accent pe formarea unor abilități de viață,  pe elemente de dezvoltare personală, pe educație socio-afectivă și inteligență emoțională, pe o integrare a unor informații de actualitate din domenii precum neuropsihologie, domeniul comunicării, domeniul informaticii etc.

Articol integral