Dezvoltarea gândirii logice prin folosirea fișelor de evaluare la matematică

Activitățile cu conținut matematic contribuie la dezvoltarea intelectuală a copiilor, stimulând inteligența și creativitatea. Prin intermediul lor se face trecerea treptată de la gândirea concret intuitivă la gândirea abstractă și pregătește copiii pentru înțelegerea și însușirea matematicii. O modalitate esențială de formare a deprinderii de a munci, de a învăța, de a-l pune pe copil în fața unei situații pe care el trebuie să o rezolve, este munca independentă.
Studiul de față își propune construirea și validarea premiselor teoretice pentru un program de dezvoltare a gândirii logice prin folosirea programatică a fișelor de evaluare la disciplina matematică, la nivel preșcolar.

Cu ajutorul fișelor de evaluare, preșcolarul își formează priceperi și deprinderi practice, învață să descopere și să găsească o soluție. Descoperind și rezolvând sarcina primită, copilul își află în același timp propriile disponibilități. Munca cu fişele matematice este un mijloc plăcut şi interesant de verificare a cunoştinţelor. Prin rezolvarea sarcinilor de învăţare de pe fişe, copiii se obişnuiesc cu munca şi gândirea independentă. Copilul primeşte noi informaţii chiar prin sarcinile de lucru, ca şi prin rezolvarea lor, dar îl determină la o organizare şi prelucrare proprie.

Preșcolaritatea este apreciată tot mai mult ca „vârsta ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională”  din viața unei persoane, pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai intense, evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale.

Eficiența muncii independente este asigurată de respectarea particularităților de vârstă și individuale ale preșcolarilor în trasarea sarcinilor de muncă. Pentru ca fișele matematice de evaluare folosite să ducă la obținerea unor rezultate bune, așteptate, am ținut cont de anumite cerințe:

 • cunoașterea particularităților individuale ale copiilor;
 • organizarea, îndrumarea, controlul și dirijarea corectă din punct de vedere metodic a muncii independente a preșcolarilor;
 • echilibrarea sistemului de sarcini date și formarea deprinderii de învățare prin activitate proprie;
 • pregătirea muncii independente prin comunicarea obiectivelor și familiarizarea cu sarcinile date.

Munca independentă la nivelul preșcolarilor se manifestă în primul rând în priceperea de a gândi în mod independent, în capacitatea de a se orienta într-o problemă nouă și de a găsi o cale de rezolvare a problemei apărute. S-a constatat că una din cauzele insuccesului în învățământul primar îl reprezintă lipsa unor deprinderi de activitate independentă. De aceea este necesară folosirea fișelor de muncă independentă încă din grădiniță, considerându-se că este una din cele mai active și eficiente metode care contribuie la dezvoltarea intelectuală a copiilor. Prin activitatea independentă, fiecare copil dobândește cunoștințe noi și își cultivă spiritul de răspundere față de sarcinile încredințate.

Ținând cont de faptul că fișele matematice constituie un mijloc important de stimulare a independenței și creativității copiilor, folosirea acestora în diferite momente ale activităților matematice contribuie la:

 • actualizarea și lărgirea cunoștințelor despre mulțimi;
 • facilitarea înțelegerii noțiunii de număr natural și a numerelor naturale până la 10;
 • identificarea noțiunilor geometrice;
 • fixarea reprezentărilor dimensionale și spațiale;
 • identificarea ordinii acțiunilor într-o serie de ilustrații;
 • dezvoltarea independenței,a creativității, a inițiativei;
 • dobândirea încrederii în sine.

Munca cu fișele se poate introduce începând cu grupa mica. La grupa mare se aplică în mod deosebit deoarece se pot folosi, în fiecare etapă a activității. Metodologia folosirii fișelor implică mai multe operații pe care trebuie să le efectuăm pentru a obține rezultatul dorit și anume:

 • alcătuirea fișelor;
 • clasificarea fișelor;
 • alegerea fișelor potrivite pentru anumiți copii;
 • prezentarea fișelor copiilor și intuirea lor de către aceștia;
 • transmiterea sarcinii pe care o au de rezolvat;
 • munca preșcolarului cu fișa;
 • controlul acestei munci.

La alcătuirea fișelor, ținem cont  de experiența individuală a copiilor precum și de conținutul programei. Am folosit fișele matematice nu numai ca mijloc de verificare a cunoștințelor dar și ca mijloc de consolidare, fixare și completare.

Fişa matematică, în cadrul tuturor tipurilor de activităţi matematice, are două scopuri importante: copiii să înceapă să înveţe corect noţiunile de matematică modernă, şi să permită fiecăruia dintre ei să capete experienţă proprie în ceea ce realizează.

Lucrând cu fişele, copiii, în felul lor, se joacă cu desenele, cu figurile – jucându-se, ei observă, sesizează, descoperă relaţiile din interiorul noţiunilor şi dintre acestea, compară, clasifică, gândesc. Trebuie să remarc faptul că au fost situaţii în care copiii nu au putut îndeplini sarcina de pe fişă, chiar dacă au primit toate explicaţiile necesare şi posedau cunoştinţele corespunzătoare. Pentru aceşti copii am diminuat sarcinile, ţinînd seama de nivelul lor de dezvoltare, de înţelegere, conform particularităţilor individuale.

Lucrul pe fiecare fişă trebuie precedat de activităţi cu obiecte concrete, se discută cu copiii ce reprezintă fiecare desen (lecturarea fişelor), apoi se trece la rezolvarea ei, numai după ce ne-am asigurat că înțeleg sarcinile propuse. La vârsta preşcolară, o pondere mare o are gândirea concretă şi este posibilă şi necesară trecerea de la acest fel de gândire spre o gândire abstractă-logică.

În lucrarea de față, am demonstrat rolul fişelor matematice care contribuie la dezvoltarea gândirii logice a copilului, la pregătirea lui din punct de vedere matematic şi nu numai pentru şcoală dar şi pentru viaţă, astfel încât să li se spună pe drept ,,grădiniţe de suflete şi minţi”.

Reuşita oricărei lecţii se poate citi în ochii micului şcolar. Bucuria, plăcerea şi rapiditatea cu care acesta rezolvă exerciţiile şi problemele trezesc în el dorinţa de a face mai mult. Dacă la sfârşitul lecţiei de matematică putem observa pe chipurile elevilor aceste trăiri, cu siguranţă că lecţia şi-a atins scopul, iar dascălul se poate considera un cadru didactic împlinit, cu satisfacţia muncii bine făcute. De aceea, evaluarea vizează și educatorul, nu numai educatul.

Bibliografie:
1. Ausubel, David; Robinson, Floyd, “Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia pedagogică”, Editura Didactică şi Pedagogicăţ, Bucureşti, 1981
2. Cerghit, I., Radu‚T., I.,  Vlăsceanu, L., Didactica, E.D.P., Bucureşti 1993,
3. Ciurea Sanda,Folosirea fișelor matematice în mod individual și în grupuri mici de copii, Revista ”Învățământul preșcolar Nr.3-4/1995”, București, 1995.
4. Ciucă E., ”Folosirea fișelor matematice în diferite etapa ale activității”, Revista ”Învățământul preșcolar”, Nr.2-3/1991, Institutul de Științe ale Educației, București 1991.
5. Dumitrana, M., ”Activități matematice în grădiniță”, Editura Compania, București, 2002.

prof. Maria Trăistaru

Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel, Domnești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.traistaru

Articole asemănătoare