Posibile alternative optime pentru elevii din învățământul gimnazial cu C.E.S. în utilizarea platformelor de elearning

Centralizarea pe o singură platformă educațională a activităților didactice educaționale din România ar fi o gravă eroare care nu este luată în seamă de Ministerul Educației Naționale din România: crearea dependenței sistemului educațional din țară noastră față de proprietarii companiei care dețin platforma educațională Google classroom, cu toate cele ce decurg de aici, inclusiv implicații de ordin financiar – să nu uităm nici o clipă, scopul oricărei firme este acela de a produce profit prin orice mijloc legal (în mod oficial). Astfel, și sociologia educației arată că dependența unui sistem educațional de o (singură) variabilă externă vulnerabilizează independență acelui sistem: de exemplu, în cazul nostru, dacă toți vom folosi Google classroom, ne putem trezi oricând de condiționări financiare impuse de către proprietarul platformei pentru a putea accesa ceea ce am creat noi și elevii noștri: taxă de acces! Mai mult, în Termeni și condiții de utilizare, își rezervă acest drept.

Articol integral

Strategii de integrare a copiilor cu C.E.S.

Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizată.  Educaţia necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate pentru toţi”. Perceperea socială a acestor copii nu este mereu constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate.

Articol integral

Metode didactice active utilizate pentru integrarea copiilor cu C.E.S.

Pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra şcolii şi a funcţiei şi a finalităţilor acesteia, copiii fiind valorizaţi mai mult, educaţia fiind centrată pe elev.
Învăţământul special este o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă tuturor programe educaţionale potrivite nevoilor lor de dezvoltare. În ţara noastră, copiii cu dizabilităţi pot fi înscrişi în învăţământul special sau în învaţământul de masă. În şcolile de masă pot fi integraţi copii cu deficienţe medii, dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, tulburări socio-afective sau de comportament.

Articol integral

Metode interactive folosite în cadrul orelor de limba franceză

Procesul educațional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe elevi în vederea asimilării informațiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al zilei. La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialiștii. Prin metoda predării integrate, elevii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv sau afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conținuturilor cu ajutorul experiențelor diverse, al învățării prin descoperire.

Articol integral

Predarea geografiei cu ajutorul proiectelor, în abordare interdisciplinară

Ce înseamnă învăţarea prin proiecte? Această abordare a activităților cu elevii favorizează dialogul, comunicarea, stimularea inteligenţei colective, autoeducaţia, spiritul de observaţie şi spiritul organizatoric. Învăţarea prin proiecte, datorită caracterului foarte deschis al metodei, acoperă, în mod constructiv, dezideratul comunicaţional al educabilului, îl pune în valoare şi totodată poate contribui la descoperirea unor talente şi abilităţi ascunse sau insuficient valorizate ale copiilor. Prin concepţia şi realizarea unor proiecte, elevul îşi poate  dezvolta competenţe digitale (acolo unde este posibil), competenţe colaborative(cu prioritate), prin lucrul în echipă, competenţe adaptative, prin care elevul renunţă la o serie de cutume şi abilităţi de tip rutinier, tradiţionalist şi adesea păgubos în favoarea unor abilităţi moderne, adaptate noilor cerinţe curriculare prioritar formative şi nu cumulative.

Articol integral

Interdisciplinaritatea și predarea în echipă

Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care facilitează aplicarea achizițiilor învățării şcolare în diverse situaţii de viaţă.
În procesul de învățământ, pe lângă demersurile interdisciplinare la nivelul ariilor curriculare, există demersuri interdisciplinare sistematice ce presupun o analiză epistemologică a disciplinelor predate pentru identificarea conceptelor şi metodelor comune, transferabile şi extrapolabile. Acest tip de demers interdisciplinar se realizează prin colaborarea mai multor profesori în echipă. În acest sens, voi oferi spre exemplificare un demers interdisciplinar care are la bază predarea în echipă în cadrul ariilor curriculare „Limbă şi comunicare” şi „Arte”.

Articol integral

Metode activ-participative în activitatea de predare-învăţare-evaluare

În procesul de învățământ interacționează  cele trei mari componente, și anume predarea, învățarea și evaluarea. Învățarea poate fi înțelesă ca o  funcția mintală prin care un individ  obține noi cunoștințe și își dezvoltă capacități, valori, construind sensuri și referințe, folosindu-și capacitatea de a percepe și a organiza informații și modele de acțiune. Pe parcursul întregii vieți, procesul de învățare nu stagnează, acesta fiind într-o accesiune continuă, evidențiat de modificările pe care le produce în comportament.

Articol integral

Mixul de marketing educațional

Devenit în ultimele decenii o disciplină de sine stătătoare, dar în strânsă relaţie cu managementul, marketingul impune la nivelul conducerii oricărei instituţii de învăţământ derularea unor activităţi care să determine o poziţie stabilă pe piaţă şi să atragă beneficiarii în funcţie de oferta educaţională. Promovarea politicii de marketing a unei instituţii de învăţământ, asemenea oricărei întrerinderi, presupune iniţierea unui şir de acţiuni practice şi în acelaşi timp antrenarea unor eforturi pentru realizarea lor. Aceste acţiuni practice sunt desfăşurate ca un ansamblu coerent care este reprezentat de mixul de marketing.

Articol integral

Importanța matematicii în viața cotidiană

Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care o aud an de an de la elevii mei, mai ales atunci când lucrurile devin dificil de înțeles este: „La ce îmi folosește această noțiune? Unde o voi întâlni în viața reală?“ și una dintre cele mai grele misiuni ale profesorului este să explice elevilor săi importanța fundamentală a noțiunilor matematice și existența lor permanentă în jurul nostru.

Articol integral

Ipostaze moderne și competențe adecvate în predarea geografiei

Una dintre științele care oferă o perspectivă mereu actuală a contemporaneității este, fără îndoială, știința geografică. O disciplină a marilor descoperiri, axată, prioritar, pe elemente care privesc mereu spre un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Fiind o disciplină care a incitat, de-a lungul timpului, o multitudine de controverse constructive, geografia s-a impus ca o știință a marilor descoperi, a cunoașterii Pământului, în aspectele sale cele mai variate. Dacă avem în vedere provocările evoluțiilor din domeniul științei și tehnologiei, dar și din spațiul educațional, geografia a trebuit să răspundă, prin instrumentele sale, la cerințele momentului. Pornind de la aceste considerente, vom aborda, pe scurt, câteva dintre aspectele care vizează adaptarea geografiei la exigențele educaționale dar și ilustrarea celor mai adecvate competențe vizate și dezirabile în studiul acestei discipline.

Articol integral